Rodzice (opiekunowie prawni) wychowanków przebywających w bursie wnoszą opłaty za: 

     1) posiłki w stołówce bursy (równą wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie),

stawka dzienna żywieniowa wynosi 20.00 zł i w tym:

  • śniadanie – 6.00 zł,
  • obiad – 7.00 zł,
  • kolacja – 7.00 zł, 

     2) zakwaterowanie w bursie - czesne 116 zł miesięcznie.

Opłaty należy dokonywać do 27 dnia każdego miesiąca w formie gotówkowej w sekretariacie bursy, lub przelewem na konto wskazane na fakturze wystawionej przez Międzyszkolną Bursę.

Z uzasadnionych powodów (dni wolne od zajęć szkolnych, choroba, wycieczka, zdarzenie losowe) wysokość opłat należnych za wyżywienie i zakwaterowanie jest ustalana w wysokości proporcjonalnej do czasu faktycznego pobytu wychowanka w bursie.