Międzyszkolna Bursa w Wieluniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bursa.wielun.pl . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępność architektoniczna

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • brak części opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
 • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
 • brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych.

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Data sporządzenia deklaracji dostępności: 25.03.2021

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Armand Łebek  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefon 43 843 99 32 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Międzyszkolna Bursa mieści się w dwóch budynkach tj.  przy ul. Wojska Polskiego 32 oraz ul. Traugutta 12 , 98-300 Wieluń. Budynek bursy przy ul. Wojska Polskiego znajduje się na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu.

 • do budynku prowadzi jedno wejście od strony warsztatów szkolnych
 • budynek ma trzy kondygnacje (parter oraz piętro budynku zajmuje bursa)
 • w budynku nie ma windy (na piętro budynku wiodą schody)
 • brak w budynku toalet i łazienek dla osób niepełnosprawnych
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille,a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących   
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem
 • przy budynku znajduje się parking dla samochodów bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych

Budynek przy ul. Traugutta 12 posiada dwa wejścia. Główne wejście od strony osiedla Armii Krajowej, drugie ewakuacyjne od strony boiska szkolnego Zespołu Szkół nr 2 w Wieluniu

 • budynek posiada dwie kondygnacje
 • przy wejściu głównym znajduje się pochylnia umożliwiająca wjazd na parter budynku osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach dla inwalidów 
 • na parterze budynku w części mieszkalnej dla wychowanków znajduje się toaleta oraz łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych
 • w budynku nie ma windy (na piętro można dostać się schodami)
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille,a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem
 • przy budynku znajduje się parking dla samochodów bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.